Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

.

Η Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 2012 και αποτελεί το επιστημονικό σωματείο που εκπροσωπεί όλους τους μουσικολόγους της Ελλάδος. Τα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας είναι μέλη Δ.Ε.Π. και ομότιμοι καθηγητές των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

    Στους καταστατικούς στόχους της Εταιρείας περιλαμβάνονται: α) η θεραπεία της επιστήμης της Μουσικολογίας και η καλλιέργεια των επιμέρους κλάδων της· β) η ενημέρωση για τις διεθνείς εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα των μουσικολόγων, η συνεχής εξύψωση του επιστημονικού επιπέδου και η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος για την μουσικολογική μελέτη, έρευνα, διάσωση παντός είδους συναφούς αρχειακού υλικού και η εξασφάλιση της διαφύλαξης και προσβασιμότητάς του, και όλα αυτά με έμφαση σε ό,τι αφορά την ελληνική μουσική· γ) η εμπέδωση και η κατοχύρωση του επιστημονικού-κοινωνικού ρόλου και της ιδιότητας του μουσικολόγου· δ) η επαγγελματική αναγνώριση της ιδιότητας του μουσικολόγου, η κατοχύρωση του επαγγέλματός του και η προάσπιση των επαγγελματικών του συμφερόντων· και ε) η κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων του μουσικολόγου.

    Στα μέσα για την επίτευξη των ως άνω σκοπών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: α) η ενίσχυση και η οργάνωση της μουσικολογικής έρευνας, της μελέτης και της διδασκαλίας της μουσικολογίας στην Ελλάδα· β) η συμμετοχή και η συνεργασία στις διεθνείς δραστηριότητες που σχετίζονται με τους προαναφερόμενους σκοπούς, ιδιαίτερα δε στις δραστηριότητες της Διεθνούς Μουσικολογικής Εταιρείας (IMS)· γ) η έκδοση Δελτίου της Εταιρείας για την ενημέρωση των μελών της και άλλων ενδιαφερομένων σε σχέση με τις δραστηριότητες του Συλλόγου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό· δ) η έκδοση επιστημονικού περιοδικού, συλλογικών τόμων και άλλων επιστημονικού περιεχομένου εντύπων και βιβλίων· και ε) η οργάνωση τακτικών συνεδρίων και συμποσίων μουσικολογικού ενδιαφέροντος και άλλων σχετικών επιστημονικών συναντήσεων, εκδηλώσεων και ερευνητικών προγραμμάτων.

.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διοργάνωση συνεδρίων υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας

  • 6ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο: «Μουσική και Μουσικολογία. Παρόν και μέλλον», Θεσσαλονίκη, 21-23 Νοεμβρίου 2014.
  • 7ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο: «Μουσική, λόγος και τέχνες», Κέρκυρα, 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2015.
  • 8ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο: «Επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις», Αθήνα, 25-27 Νοεμβρίου 2016.
  • 9ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο: «Παραλλαγές, επεξεργασίες, μεταμορφώσεις», Θεσσαλονίκη, 1-3 Δεκεμβρίου 2017.
  • Διεθνές Μουσικολογικό Συνέδριο Υποψήφιων Διδακτόρων: “Musicology (in)action: Past musics, present practices, future prospects” («Η μουσικολογία εν δράσει: μουσικές του παρελθόντος, πρακτικές του παρόντος, προοπτικές του μέλλοντος»), Θεσσαλονίκη, 9-11 Φεβρουαρίου 2018.

Εκδόσεις της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας

  • Ιωάννης Φούλιας, Πέτρος Βούβαρης, Γιώργος Κίτσιος και Κώστας Χάρδας (επιμ.), Μουσική και Μουσικολογία. Παρόν και μέλλον (Πρακτικά διατμηματικού συνεδρίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 21-23 Νοεμβρίου 2014), Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 2015.
  • Ιωάννης Φούλιας, Πέτρος Βούβαρης, Κώστας Καρδάμης και Κώστας Χάρδας (επιμ.), 7ο Διατμηματικό Μουσικολογικό Συνέδριο: «Μουσική, λόγος και τέχνες» (Πρακτικά διατμηματικού συνεδρίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, Κέρκυρα, 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2015), Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 2016.

.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

    Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 23 του Καταστατικού της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας, στο πλαίσιό της έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι ακόλουθες ερευνητικές ομάδες:

1. Βυζαντινές Μουσικές Σπουδές (ημερομηνία έγκρισης Γ.Σ.: 24 Απριλίου 2015). Ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων: 2017, 2018.

2. Ερευνητική προσέγγιση της μουσικής εκτέλεσης (ημερομηνία έγκρισης Γ.Σ.: 24 Απριλίου 2015). Ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων: 2017, 2018.

3. Μουσικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας στον 20ό και 21ο αιώνα (ημερομηνία έγκρισης Γ.Σ.: 24 Απριλίου 2015). Ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων: 2017, 2018.

4. Μουσικές της Μεσογείου (ημερομηνία έγκρισης Γ.Σ.: 24 Απριλίου 2015). Ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων: 2017, 2018.

5. Μουσική Θεωρία και Ανάλυση (ημερομηνία έγκρισης Γ.Σ.: 24 Απριλίου 2015). Ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων: 2017, 2018.

6. Μουσική και ρητορική στη νεότερη ευρωπαϊκή περίοδο (16ος-18ος αιώνας) (ημερομηνία έγκρισης Γ.Σ.: 24 Απριλίου 2015). Ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων: 2017, 2018.

7. Νεοελληνική Μουσική (19ος-21ος αιώνας) (ημερομηνία έγκρισης Γ.Σ.: 24 Απριλίου 2015). Ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων: 2017, 2018.

8. Εθνομουσικολογία (ημερομηνία έγκρισης Γ.Σ.: 30 Οκτωβρίου 2015). Ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων: 2017, 2018.

9. Μουσική Εικονογραφία (ημερομηνία έγκρισης Γ.Σ.: 30 Οκτωβρίου 2015). Ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων: 2017, 2018.

10. Όπερα (ημερομηνία έγκρισης Γ.Σ.: 30 Οκτωβρίου 2015). Ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων: 2017, 2018.

    Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως μέλη ή ως εξωτερικοί συνεργάτες σε κάποια από τις παραπάνω ερευνητικές ομάδες της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους συντονιστές που αναφέρονται στις σύντομες περιγραφές των αντικειμένων, των στόχων και των δραστηριοτήτων τους (δείτε τους ηλεκτρονικούς συνδέσμους).

.10.